CZY PRACA W BRANŻY MEDYCZNEJ BEZ STUDIÓW JEST MOŻLIWA?

CZY PRACA W BRANŻY MEDYCZNEJ BEZ STUDIÓW JEST MOŻLIWA?

Zawody medyczne to w dużej większości zawody regulowane, czyli zawody, których wykonywanie zależne jest od spełnienia wymogów określonych w prawie np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia. Jednakże istnieją profesje, których regulacja prawem nie obejmuje, a wieloletnie kształcenie nie jest obowiązkiem.  Profesje te można wykonywać chociażby po ukończeniu specjalistycznego kursu. O jakich zawodach mowa?

 

Jeśli już wiadomo czym jest zawód regulowany należy zdefiniować pojęcie zawodu medycznego.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej: Osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

 

Zawody regulowane:

·         Diagnosta laboratoryjny

·         Farmaceuta

·         Felczer

·         Fizjoterapeuta

·         Lekarz

·         Pielęgniarka

·         Położna

·         Ratownik medyczny

 

Studia medyczne to niezaprzeczalnie dużo zdobytej wiedzy, praktyki, wyrzeczeń i lat. Istnieją jednak zawody, do których wykonywania nie potrzebujemy ukończenia dyplomu studiów wyższych. Te zawody to:

 

  • Asystentka stomatologiczna
  • Higienistka stomatologiczna
  • Masażysta
  • Opiekun medyczny
  • Ortoptysta
  • Technik dentystyczny

 

By wykonywać powyższe zawody, wystarczy ukończyć szkołę policealną lub specjalistyczny kurs. Niemniej jednak mimo skróconego czasu kształcenia zdobyta wiedza i wymogi są adekwatne do wykonywanego zawodu. Obecnie jednak trwają prace nad uregulowaniem ustawowo większości zawodów medycznych. Ustawa ma określać zadania zawodowe, wymagania kwalifikacyjne, efekty uczenia się i kodeksu etyki i deontologii medycznej.

J.Karp

Wszystkie komentarze